Historia Koła

 

Strona główna
Skład Zarządu Koła
Działalność Koła
Tematyka zebrań
Historia Koła

 

Polskie Towarzystwo Zootechniczne (PTZ) rozpoczęło działalność w lipcu 1922 roku i należy do najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Podobnie jak na innych uczelniach rolniczych, także przy Wydziale Zootechnicznym ATR w Bydgoszczy działa Koło PTZ, powołane we wrześniu 1972 roku. Na zebraniu założycielskim na przewodniczącego Zarządu Koła wybrano doc. dr hab. Krystynę Załuska, która pełniła tę funkcję przez pięć kolejnych kadencji. Po nagłej śmierci doc. Krystyny Załuska (23.07.1984) obowiązki przewodniczącego przejął tymczasowo zastępca – dr Dominik Mrówczyński. W grudniu 1984 roku, na zebraniu wyborczym przewodniczącym wybrano prof. dr hab. Janusza Załuskę. Po trzech kolejnych kadencjach w roku 1992, z uwagi na wiek i stan zdrowia profesor Załuska ustąpił z funkcji. Od tego roku, przez kilka kolejnych kadencji, przewodniczącym Zarządu Koła jest prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski. Funkcję sekretarza Koła pełnili kolejno: mgr A Dankowski, mgr H. Homollacs, mgr K. Heller, mgr St. Kubacki, dr Z. Bernacki, dr M. Bogdzińska, mgr E. Mrozik.

W 1974 roku młode, bo liczące zaledwie dwa lata, Koło bydgoskie podjęło się zorganizowania Ogólnopolskiego Naukowego Zjazdu PTZ, poświęconego zagadnieniom  chowu i hodowli owiec, bydła i zwierząt futerkowych. Następny Naukowy Zjazd PTZ, który odbył się w Bydgoszczy w roku 1987, poświęcony był problematyce produkcji i hodowli drobiu, trzody chlewnej i koni. Kolejny Zjazd, tym razem sprawozdawczo-wyborczy, Koło bydgoskie organizowało w 1998 roku  w Ciechocinku.

Ostatni ze zjazdów organizowanych w Bydgoszczy odbył się we wrześniu 2006 roku. Być może tegoroczny zjazd, którego tematem przewodnim było „Znaczenie dobrostanu zwierząt w zachowaniu ich zdrowia, wysokiej produkcyjności oraz bezpieczeństwa żywności” nie był najliczniejszy ale niewątpliwie wyróżniał się tym, że około połowę spośród prawie 300 uczestników stanowili samodzielni pracownicy nauki. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że został on bardzo pozytywnie oceniony zarówno przez Zarząd Główny PTZ, jak i przez samych uczestników, o czym świadczą niewątpliwie słowa uznania wyrażone przez prof. dr hab. Reklewskiego na łamach Przeglądu Hodowlanego „… Uczestnicy chwalili doskonałą organizację Zjazdu, życzliwą atmosferę i gościnność. Bardzo interesujący był program wycieczki, a także wybór tematyki obrad plenarnych”.

link do strony LXXI Zjazdu PTZ: http://ptz.utp.edu.pl/lxxi_zjazd_ptz.htm

Działalność Koła PTZ koncentruje się przede wszystkim na regularnym organizowaniu zebrań referatowo-dyskusyjnych oraz naukowych sesji wyjazdowych, dotyczących aktualnych problemów zootechniki, których efektem jest integracja środowiska zootechników – naukowców i praktyków – z regionu Pomorza i Kujaw. W okresie ponad 30-letniej działalności Koła zorganizowano ponad 230 zebrań referatowo-dyskusyjnych oraz kilka sesji wyjazdowych, których problematyka obejmowała między innymi szeroko pojęte zagadnienia chowu i hodowli zwierząt, żywienia i gospodarki paszowej, genetyki zwierząt, przemysłu rolno-spożywczego, perspektyw rozwoju produkcji rolniczej w Polsce na tle Europy i świata, wykorzystania najnowszych osiągnięć naukowych w rolnictwie a w szczególności w hodowli zwierząt, ochrony środowiska rolniczego  oraz integracji Polski z UE. Prelegentami, obok członków Koła PTZ i pracowników Wydziału Zootechnicznego ATR, byli liczni goście: pracownicy krajowych uczelni rolniczych, instytutów naukowych i ośrodków badawczych, ludzie związani z praktyką i administracja rolniczą. Referaty wygłaszali też goście zagraniczni z Czech, Słowacji, Finlandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, USA i Białorusi. W zebraniach, oprócz członków Koła uczestniczyły też osoby bezpośrednio nie związane z PTZ, głównie studenci oraz uczniowie szkół rolniczych z regionu Kujaw i Pomorza, mający możliwość pogłębienia  wiedzy i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi z dziedziny rolnictwa.

 Członkowie Koła brali udział we wszystkich krajowych zjazdach naukowych PTZ, na które zgłosili i przedstawili ponad 240 doniesień naukowych w sekcjach produkcji i hodowli owiec, produkcji i hodowli koni, produkcji i hodowli trzody chlewnej, produkcji i hodowli bydła, produkcji i hodowli drobiu oraz produkcji i hodowli zwierząt futerkowych. Wygłosili też kilka referatów na sesjach ogólnych. Brali także czynny udział we wszystkich Kongresach Europejskiej Federacji Zootechnicznej.

Działalność Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego a więc także i Koła PTZ w Bydgoszczy ma na celu przede wszystkim stworzenie możliwości swobodnej dyskusji naukowej w oparciu o aktualne referaty i doniesienia  z badań własnych członków lub zapraszanych gości, ułatwienie kontaktów  między przedstawicielami nauki i praktyki poprzez organizację otwartych zebrań referatowo-dyskusyjnych, upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz udział w szkoleniu zawodowym zootechników – praktyków.

Za szczególny wkład w rozwój i działalność Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego członek bydgoskiego Koła i wieloletni przewodniczący prof. dr hab. Janusz Załuska został wyróżniony tytułem Honorowego Członka PTZ oraz Odznaką Honorową. Odznakę Honorową PTZ otrzymali również prof. dr hab. Krystyna Załuska, prof. dr hab. Maciej Osikowski, mgr Helena Homolacs, dr Benedykt Musiał, prof. dr hab. Bronisław Rak, dr Alfred Dankowski, mgr Michał Włodarczak. W uznaniu zasług i włożony wkład pracy w powołanie do życia i dynamiczny rozwój bydgoskiego Koła PTZ, jak i wieloletnią aktywną działalność w Zarządzie Głównym godnością Członka Honorowego PTZ została wyróżniona pośmiertnie prof. dr hab. Krystyna Załuska.

 

Strona główna | Skład Zarządu Koła | Działalność Koła | Tematyka zebrań | Historia Koła | 

Ostatnia aktualizacja tej witryny 24-03-15